ZASADY PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Doradztwo Prawne

Doradztwo Prawne

Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.

Materiał Dowodowy

Materiał Dowodowy

Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.

Wywiad Matrymonialny

Wywiad Matrymonialny

Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.

Bezpieczne dziecko

Bezpieczne dziecko

Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.

Pobieranie DNA

Pobieranie DNA

Pobieramy operacyjnie materiał biologiczny DNA / dowód z badań polimorfizmu DNA / pobranie w celu procesowym / potwierdzenie ojcostwa / zaprzeczenie ojcostwa / DNA jako materiał dowodowy w sprawie karnej / ustalenie pochodzenia plam (nasienie, krew) / Współpracujemy ze specjalistycznym Laboratorium Genetyki. Sądowej.

Wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów, "pluskiew" / lokalizacja ukrytych kamer / sprawdzenie pojazdu pod kątem namierzania GPS / usuwanie programów szpiegujących z komputerów / skanowanie fal radiowych- nadawanie sygnału i odbiór / skanowania fal elektromagnetycznych / termowizja- skanowanie ciepła wydawanego przez każde działające urządzenie.

Sprawdzenia Pracowników

Sprawdzenia Pracowników

Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.

Przestępstwa Menedżerskie

Przestępstwa Menedżerskie

Weryfikacja pracowników posiadających duże uprawnienia i odpowiedzialnych za ważne procesy w organizacji / wykrycie korupcji oraz zebranie materiału dowodowego / działanie na szkodę pracodawcy / kradzież danych wrażliwych, poufnych oraz strategicznych dla firmy / defraudacje oraz sprzeniewierzenia / wsparcie w doprowadzeniu do ukarania.

Kontrola Zdrowotna

Kontrola Zdrowotna

Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.

Wyłudzenie Ubezpieczenia

Wyłudzenie Ubezpieczenia

Potwierdzenie niepełnosprawności dotyczącej wypłaconego ubezpieczenia / weryfikacja stopnia niepełnosprawności / w przypadku wyłudzenia ubezpieczenia potwierdzenie stanu faktycznego / zebranie materiału dowodowego do celów procesowych / dochodzenie w sprawie przebiegu wypadku / poszukiwanie świadków zdarzenia.

Audyt Bezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa ważnych dla firmy danych, technologii oraz ochrony informacji / wskazanie procesów narażonych na ataki wewnętrzne i zewnętrzne / sprawdzenie podatności pracowników firmy na ataki socjotechniczne i korupcyjne / szkolenia dla kadry zarządzającej w zakresie rozwiązań prewencyjnych.

Porada Psychologiczna

Porada Psychologiczna

Wspólnie przeanalizujemy przyczynę problemu / pomożemy odbudować wiarę we własne siły i samego siebie / doradzimy jak poprawić swój wizerunek / popracujemy nad Twoim wyglądem zewnętrznym / doradzimy jak być uwielbianym przez płeć przeciwną / nauczymy jak zachowywać się aby wzbudzić szacunek.

Nasz Zespół Specjalistów

Nasz Zespół Specjalistów

Nasza Agencja Detektywistyczna to zespół praktyków z doświadczeniem oraz wyższym wykształceniem kierunkowym. W skład zespołu wchodzą Licencjonowani Detektywi, byli pracownicy służb specjalnych, prawnicy oraz psychologowie. Posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności regulowanej w tym Licencje Detektywistyczne, Licencje Ochrony, Licencje Zabezpieczenia Technicznego oraz pozwolenie na posiadanie broni. Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY: 0004531 / Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142 / Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji: 0023853 / Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU. Zapraszam- mgr Michał Sokołowski.

Nasi Specjaliści

Zespół naszych specjalistów poprowadzi sprawę od początku do końca!
Prywatni Detektywi
Prywatni Detektywi
Licencja / Doświadczenie
Adwokaci
Adwokaci
Wsparcie Prawne
Wsparcie Psychologiczne
Wsparcie Psychologiczne
Odbudowanie samooceny

Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski i Europy

Uwaga! W celu umówienia się na spotkanie wymagany jest wstępny kontakt telefoniczny ze względu na specyfikę pracy Detektywów i częste przemieszczanie się w terenie!

Wycena usługi ustalana jest indywidualnie zgodnie ze specyfiką konkretnej sprawy oraz czasem pracy.

Blog / Artykuły